ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

• Cerrahi hastalarda klinik nütrisyon. [2015] • Reliability of Different Predictive Systems in Major Gastrointestinal Surgical Patients. [2015] • Nütrisyon desteğinin ekonomik yönü [Turkiye Klinikleri J Gen Surg. 2015;8(1): 92-8] • Laparoskopi çağında safra taşı hastalığı ve umblikal herni birlikteliğinin önemi [2012] • ERAS protokolü kolorektal cerrahi sonuçlarımızı etkiledi mi? [2012] • Evde nütrisyon desteği [2010] • Malnütrisyon [2010] • Ankara’daki cerrahların ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS protokolü) uygulamalarına bakışı. [2008] • Cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması [2007] • Meme karsinosarkomu: Olgu sunumu. [2007] • Anorektal Apselerin Tanı ve Tedavisinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri [2007] • Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu [2007] • Extreme short bowel syndrome can be successfully weaned from parenteral nutrition by an oral transition diet [2007] • Yaşlılıkta beslenme durumu ve nütrisyon desteği. [2006] • İnflamatuvar barsak hastalığında nütrisyon desteği [(2006)] • Preoperatif açlıkta değişen kavramlar [2005] • Cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesi [2004] • Cerrahide ateşli hastaya yaklaşım kuralları [2003] • Cerrahide nütrisyon durumunun değerlendirilmesi eğitimi [2003] • Yoğun bakım ünitesinde yeni beslenme ürünleri [2003] • Deneysel oluşturulan tıkanma sarılığı modelinde CD-44 ekspresyonu ve granülosit makrofaj koloni stimule edici faktör uygulanmasının etkisi [2002] • Erken mide kanseri: 14 yılda izlenen 60 olgunun sonuçları [2002] • Kısa barsak sendromu: Kime ne zaman intestinal transplantasyon [2002] • İntestinal Transplantasyon Adayı Çok Kısa Barsak Sendromu [2001] • Kalıtsal Protein S Eksikliği Ve Aktive Protein C Direncine Bağlı Superior Mezenterik Ven Trombozu: Bir Olgu Sunumu [2001] • Mekanik Barsak Obstruksiyonu Oluşturulan Ratlarda Büyüme Hormonu ve Pentoksifilin Kullanılmasının İntestinal Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi [2001] • Cerrahi Hastada Beslenme Desteği [2000] • Travmada Metabolik Değişiklikler ve Beslenme Desteği [1999] • Kısa Barsak Sendromunda Beslenme Desteği [1999] • Metilen Mavisi ve Fluorescein'in Karaciğer ve Safra Yollarına Etkisi [1999] • Akut Pankreatit ve Beslenme Desteği [1999] • Toksik megakolonun cerrahi tedavisi [1999] • İmmünonütrisyon [1998] • İntrabdominal sepsis: zipper (fermuar) mesh ile açık tedavi yaklaşımı [1998] • Akut Pankreatitin Pulmoner Komplikasyonları [1998] • İleostomili ve ileostomisiz ileoanal ve ileorektal anastomozların karşılaştırılması [1998] • Tiroid hormonları ve famotidinin stres oluşmadan kullanılması gastrik erezyonları önler mi ? [1997] • Deneysel sepsis modelinde tiroid hormonlarının mortaliteye etkisi [1997] • Karaciğer rezeksiyonunda ultrasonik disektör ile klemple ezme tekniğinin karşılaştırılması [1997] • Diagnostik laparoskopi cerrahide yeniden popülarize mi oluyor? [1997] • Otonom Çalışan Eksternal Safra Fistülü Tedavisinde Fistülojejunostomi [1996] • Pankreas Kanseri Başvuru Evresi ve Genel Klinik Özellikleri [1996] • Postoperatif Reflü Özofajit Tedavisinde Omeprazol [1996] • Permanent Access Hepaticojejunostomi [1996] • Ksantogranülomatöz Kolesistit [1996] • Karaciğer Rezeksiyonlarında Ultrason Disektoru [1996] • Mide Kanserlerinin Preoperatif Evrelendirilmesinde Endoskopik Ultrasonografinin Rolü [1995] • Rektal Mukozektomili Total Kolektomi ve J Rezervuarlı İleo-Anal Anastomoz Uygulanan Olguların Operatif ve Postoperatif Sonuçları [1995] • Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Alan Hastalarda MCT/LCT ve LCT İnfüzyonunun Eritrosit Lipid Peroksidasyonuna Etkisi [1995] • Ana Safra Yoluna Açılmış Kist Hidatikde Transkoledokal Drenaj Yoluyla Tedavi [1995] • Diagnostik Laparoskopi Deneyimimiz [1995] • Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi [1995] • Benign Bilier Darlıklarda Yeni Bir Yaklaşım: Permanent Access Hepatikojejunostomi [1995] • Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarımız: İlk 1000 Olgu [1995] • Whipple Operasyonu Serimizde Pankreatikojejunostomi Kaçağına Anastomoz Tekniğini Etkisi [1995] • Safra Yoluna Açılmış Kist Hidatikde Koledoktomi Yoluyla Tedavisi [1994] • Koledok Kistlerinde Cerrahi Tedavi [1994] • Rektal Prolapsusda Orr-Loyque Ameliyatı [1994] • Enteral Nütrisyonda Yenilikler ve İntestinal Sistem [1994] • Uzun Süreli Enteral Beslenmede Perkütan Endoskopik Gastrostomi [1994] • Total Parenteral Nutrisyonda Görülen İnfektif Komplikasyonlara Profilaktik Seftriakson Uygulamasının Etkisi [1993] • Postcholecystectomy Syndrome [1993] • Akut Kolesistit Tedavisinde Laparoskopik Kolesistektomi [1993] • Kateter Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Epidermidis'in Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn-Vitro Duyarlığı [1992] • Safra Kesesi Cerrahisinde Profilaktik Antibiyotik Kullanımı [1992] • Cerrahide Total Parenteral Nutrisyon [1992] • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Uygulanan Total Parenteral Beslenme Tedavisi [1991] • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde Yapılan Total Enteral Beslenme [1991] • Primer Kolon Lenfomaları [1991] • Proksimal gastrik vagotomi [1986]

Tüm hakları Doç. Dr. Haldun Gündoğdu’ya aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.